NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.
De NRTO is lid van VNO-NCW.

Edunoord is aangesloten bij de NRTO en dient zich als lid van de NRTO te houden aan haar gedragscodes:

Klik hier voor de Gedragscode Consumenten
Klik hier voor de Gedragscode Beroep en Bedrijf

Op alle overeenkomsten tussen Edunoord en de afnemers van haar educatieve diensten zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen en de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding van toepassing. De Algemene Voorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding

Als lid van de NRTO is Edunoord aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Werkwijze van de Geschillencommissie

  • Er kan zowel door de afnemer als door het lid van de NRTO een beroep op de Geschillencommissie  worden gedaan.
  • De uitspraak van de Geschillencommissie is voor leden van de NRTO bindend.
  • Er is pas sprake van een geschil als er geen acceptabele oplossing bereikt is na het doorlopen van de interne klachtenprocedure. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de afnemer schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de afnemer vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.
  • Leden van de NRTO dienen de mogelijkheid tot benutting van de Geschillencommissie kenbaar te maken aan hun afnemers. Zij kunnen dit doen door op hun site of in hun brochures aan te geven dat ze zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

Behandeling van een geschil

  • Het geschil, dus niet de klacht zelf maar de schriftelijke vastlegging van een niet opgeloste situatie, moet zijn ontstaan ná 1 april 2007. Geschillen die daarvóór zijn ontstaan kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de branchevereniging NRTO conform de Gedragscode.
  • De kosten van het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie bedragen 75 euro (2010) voor de afnemer of aanbieder die de klacht indient. Indien het geschil door de Geschillencommissie gegrond verklaard wordt, betaalt de ‘verliezende’ partij alsnog 150 euro (2010).
  • Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Contactpersoon: mevrouw mr. U. Mert
Telefoon: 070 3105310

Klik hier voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie.
Klik hier voor de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen